Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-3 z celkem 3.
Nakladatelské údaje: Praha Mladá fronta, 1994
Klíčová slova: náboženství, judaismus, křesťanství, islám, slovník, encyklopedie, monoteismus, pojmosloví, osobnosti, pojmy, historie, reálie, Židé, terminologie, židovství, víra, vyznání, 1600 hesel, zkratky, hesla, Bible, tradice, slovníky výkladové, náboženství monoteistická, monoteistická náboženství, Starý zákon, Nový zákon (bible), společnosti duchovní, srovnávání, římskokatolická církev, věrouka, Ábel (postava biblická), Abrahám (postava biblická), Adam (bibl. postava), andělé, antisemitismus, apokalypsa, apokryfy, Aramejci (semitské kmeny), archa úmluvy (Židé), ateismus, Babylon, Babylónie (starověká říše), babylónská věž, Balfourova deklarace, 1917, Betlém (m. v Jordánsku), bohoslužby, Bůh, čarodějnictví, čas, David (král), demokracie, Desatero božích přikázání, dualismus, duše, ďábel, Egypt, ekumenismus, esejci, eschatologie, etika, exkomunikace, farizeové, Filón Alexandrijský, filozofie, fundamentalismus, Galilea, ghetta, hebrejština, helénismus, hereze, holocaust (1939-1945), hříchy, Chazarové, chrám, chléb, Jeruzalém, Ježíš Kristus Nazaretský, asi 4. př. n. l. - 33. n. l., jidiš, Jordán (řeka), Josef (biblická postava), Jozue (hebrej. mytologie), Judea, kabala, Kain (bibl. postava), kalendáře, kibucy, krádeže, kult, Kumránské svitky, Kumránské svitky, Leviathan (mytický netvor), liturgie, Makabejští, manželství, meditace, Mesiáš, modlitby, moudrost, mystika, mýty, nebe, nesmrtelnost, Noe, oběti, oltář, Palestina, Filištíni, Píseň písní, pohané, pohřeb, poutní místa, požehnání, prorok, přísloví, půsty, Jehuda Löw ben Becalel, 1520 - 1609 rabín, rituály, rodina, Samuel, sionismus, smrt, Spinoza, Benedictus, 1632 - 1677, stvoření světa, svátost, synagoga, talmud, teologie, víra, zázrak, zmrtvýchvstání, zpěv, žalm, Abélard, Pierre, 1079 - 1142 filosof, Adamité, Advent, Albert Veliký, 1193 - 1280 filozof, Anežka Česká, svatá, 1205 - 1282, Antikrist, apologetika, apoštolové, arcibiskupové, atributy, Augustinus Aurelius, Averroes, 1126 - 1198 filozof, baptisté, bazilika, benediktini (mniš. řád), biskupové, Boethius, Anicius Manlius T.S., ?480 - 524, filozof, breviáře, buly (papežské), celibát (bezženství), církev, cisterciáci (řád mnišský), evangelíci, deismus (směr), dogmatismus, dominikáni (mnišský řád), Eckhart, Johannes, 1260 - 1327, edikt milánský, 313, ekumenický překlad, epifanie (zjevení), epištoly, Eriugena, Jan Scotus, 815 - 877 filozof, evangelisté, evangelia, evangelizace, faráři, křesťanská etika, flagelanti, František z Assisi, svatý, 1182 - 1226, františkáni, gnosticismus, Golgota, gregoriánský kalendář, hagiografie, hermeneutika, homiletika, Hus, Jan, 1371 - 1415, husitství, Chelčický, Petr, ca 1390 - ca 1460, chiliasmus, Ignác z Loyoly, 1491-1556, ikony, inkarnace, inkvizice, Jakoubek ze Stříbra, 1371 - 1429, Nepomucký, Jan, 1350 - 1393, jansenismus (hnutí náb.), Jednota bratrská, Jeroným Pražský, 1380 - 1416, jezuité, Jidáš Iškariotský, učedník Ježíšův, johanité (řád), kalvinismus (protest. vyznání), kancionály, kanonizace (svatořečení), kapituly, kaple, Kapucíni (náboženský řád), Karmelitáni (řád mnišský), kláštery, Komenský, Jan Amos, 1592 - 1670, koncily, kongregace, křesťanská církev, kříž, křížové cesty, křížová výprava, kvakeři, luteráni, Luther, Martin, 1483 - 1546 reformátor, Madona, manicheismus, Milíč z Kroměříže, Jan, 1320 - 1374, misie, monismus, monstrance, Mormoni, mše, mystéria, neděle, New Age (hnutí), nominalismus, Novokřtěnci, novotomismus, odpustky, panteismus, papež, patristika(souhrn učení křest. myslitelů), Pavel z Tarsu, pietismus, pravoslaví, protestantismus, protestanté, protireformace, přijímání, puritánství, reformace, relikvie, církevní rok, roucha, řády církevní, Řehoř Veliký, 540 - 604, satanismus, scientologická církev, sekta, sekularizace, scholastika, stigmata, svatořečení, Svědkové Jehovovi, synkretismus, Táborité, teismus, Templáři, textologie, Akvinský, Tomáš, 1225 - 1274 teolog, tomismus(filozof. směr), Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité), Trojice boží, utrakvisté (kališníci), sv. Václav, Vatikán, věčnost, věčný život, Velikonoce, Viklef, Jan, 1320 - 1384 angl. teolog, víra, vzkříšení, Zdislava z Lemberka, svatá, ca 1220 - 1252, zjevení, Zlatá legenda (Legenda aurea), zpověď, zvon, žaltář, Muhammad, 571 - 632, Andalusie (Španělsko), arabština, Bagdád, derviši, dobro, džihád (svatá válka-muslimové), džinismus, Fátima, islámský fundamentalismus, harémy, chalífát, konsenzus, Korán, Mekka, mešity, obětování, panarabismus, panislámismus, polyteismus, ramadán (postní měsíc), očista organismu, Šíiti, Vánoce
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Řezy

[Loading...]